සහෘද සටහන්... / Guest Notes (Flowers and stones)...
මම මේ page එක එකතු කරන්න ප්‍රධාන හේතුව,
මගේ බ්ලොග් එක බලන ඕනම කෙනෙකුට සමස්ථයක් විදිහට දැනෙන දේ සටහන් කරන්න ඉඩ සලසන එක.

ඕනම භාෂාවකින්,
විවෘතව,
ඕනම දෙයක් ලියන්න.

කිසිම අහිතක් නෑ...


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...